Steven T Collis

Steven T Collis

  • Clinical Professor
  • Director, Bech-Loughlin First Amendment Center
  • Director, Law and Religion Clinic

Steven T Collis: Courses

Course History

Spring 2025

  • Clinic: Law and Religion

Fall 2024

Spring 2024

Fall 2023

Spring 2023

Fall 2022

Spring 2022

Fall 2021

Spring 2021