1960–61 (Spring) Chancellors

  • George P. Kazen Laredo, Texas
  • Jerry V. Kyle Sherman, Texas
  • Clifton H. McCall Victoria, Texas
  • Ben B. West Lubbock, Texas
  • Ernest S. Christian, Jr. Austin, Texas
  • Jay Wray Elston Houston, Texas