1990 (Spring) Chancellors

Grand Chancellor
Michael Douglas Napoli Austin, Texas
Vice Chancellor
Kamela Stroman Missouri City, Texas
Clerk
Richard D. Egan Austin, Texas
Keeper of the Peregrinus
Nancy Kay Archer Houston, Texas
Chancellors-at-large
  • Robbi Brownhill Hull Round Rock, Texas
  • Bradley C. Barron Austin, Texas
  • Charles D. Moody Austin, Texas
  • Kenneth Davis Dugan Austin, Texas